Masivní chemizací ničí zemědělství půdu a vodu | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Masivní chemizací ničí zemědělství půdu a vodu

22. 3. 2015

Voda a půda, to jsou nejcennější zdroje, které zemědělství v České republice má. Ačkoliv obé ke svému fungování potřebuje, chová se k oběma leckdy macešsky. Jaký je tedy jejich stav ke dni 22. března 215, který je Světovým dnem vody v Mezinárodním roce půdy?

Hnojiva a pesticidy

„Masivní chemizaci zemědělství považujeme, obrazně řečeno, za podřezávání si větve, na které sedíme. Nejenže se tak konvenční zemědělství dostává do područí chemického průmyslu, ale navíc ovlivňuje kvalitu půdy a vody, bez kterých se my – lidé neobejdeme,“ říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Zemědělská činnost často ovlivňuje negativně kvalitu vod

Podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., který se problematikou zabývá, patří mezi nejvýznamnější plošné zemědělské zdroje znečištění způsob hospodaření, kde existují vstupy do půdy – hnojiva, pesticidy – přípravky na ochranu rostlin a půdy, tedy intenzivní zemědělství. „Vše je pak mnohokrát ještě umocněno případnou vodní či větrnou erozí či utužením půdy. Nepřispívá ani struktura plodin v současné době preferovaných, převážně kukuřice a řepka. Tyto plodiny vyžadují opakované aplikace pesticidů a hnojiv,“ uvedl Jiří Hladík, ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Mezi přípravky hojně využívanými v intenzivním neekologickém zemědělství patří například Roundup s účinnou látkou glyfosátem, která blokuje tvorbu bílkovin, a který je pokládaný za zdraví neškodný. Existují již studie, ze kterých však vyplývají poněkud odlišné výstupy, které potvrzují třeba výskyt nerozložitelných reziduí Roundupu ve spodních vodách. Je tedy na místě dát vědcům prostor a čas pro další výzkumy.

Zemědělci by měli brát ohled na ochranu jakosti vod

„Zdroje pitné vody je potřeba chránit ve vlastním zájmu. Zvýšení podílu ekologicky obhospodařované půdy v okolí zdrojů pitné vody, je tedy na místě,“ doplňuje Kateřina Nesrstová z PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Zde jsou přínosné trvalé travní porosty v ekologickém režimu. S ohledem na životadárnou tekutinu, by nikdo neměl v těchto lokalitách ekozemědělcům extenzivní pastviny rozhodně vyčítat.

Zatím existují pro zemědělskou činnost v ochranných pásmech vodních zdrojů jak povrchových, tak podzemních specifická doporučení. Zemědělci by měli brát ohledy na ochranu jakosti vod. Bohužel, leckdy navrhovaná opatření jsou obtížně realizovatelná, jedním z nástrojů jejich realizace jsou komplexní pozemkové úpravy.

Řízené mokřady dokážou efektivně odstranit značné množství škodlivin

Doporučení pro zemědělskou praxi, která by vedla ke zvýšení kvality vody od Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy nejsou složitá. V prvé řadě dodržovat kladnou bilanci organické hmoty v půdě, dále hospodařit tak, aby nedocházelo k degradaci půdy zejména erozí, utužením a ztrátou biologické rozmanitosti. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že je vhodné do krajiny zapojovat i řízené mokřady, které dokážou efektivně odstranit značné množství škodlivin. To platí i pro odvodněné lokality a drenážní vody ústící do dalších vodních ploch či toků. A zejména v návaznosti na to dodržovat míru, či ještě lépe, omezovat využívání chemie v zemědělské praxi.

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková


publikováno: 22. 3. 2015, v rubrice Rodina
Štítky: bio, příroda, voda, zemědělství

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+