Patolog diagnostikuje povahu rakoviny prsu a podle toho ji lékař léčí | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Patolog diagnostikuje povahu rakoviny prsu a podle toho ji lékař léčí

3. 7. 2014

Patologa a patologii si většina z nás spojí hlavně se smrtí, respektive zjišťováním její příčiny při pitvě. Dnes ale patologové ve skutečnosti pomáhají hlavně živým. Převážnou část jejich práce představují rozbory tkání pacientů – biopsie. Ta může být nezbytná pro stanovení správné diagnózy a volbu vhodné léčby. Velice důležitého spojence představuje patolog například pro onkology. Často je potřeba zjistit, jakou povahu má karcinom v těle pacienta, anebo zda určitá tkáň je nádorová či ne. Spolupráce se dá velmi dobře demonstrovat na příkladu léčby a diagnostiky rakoviny prsu. Ta totiž není jednou jedinou nemocí. Onkolog tak potřebuje vědět, s jakým protivníkem se pacientka přesně potýká.

Různá potřeba léčby

„Karcinom prsu je heterogenní, tedy nestejnorodá skupina různých typů nádorů – s různou nadějí na uzdravení a potřebou různé léčby. Popis biopsie karcinomu prsu obsahuje podrobné informace o charakteru a typu nádoru a pravděpodobné úspěšnosti léčby. Tyto údaje jsou pro nás na počátku léčby onemocnění zcela zásadní,“ uvádí doc. MUDr. Tesařová, Ph.D., zástupkyně přednosty Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN a předsedkyně koordinační skupiny Projekt 35.

Škála nádorů postihujících prs sahá od pomalu rostoucích typů až po typy velice agresivní. Nádor prsu je častější ve vyšších věkových skupinách, ovšem karcinomy u mladých žen obvykle patří k typům rychle rostoucím. Brzy se šíří do uzlin, případně i metastazují.

Tři nejdůležitější podskupiny nádorů

„Principiálně existují tři nejdůležitější podskupiny. Zaprvé nádory hormonálně dependentní, tedy ty, jejichž růst je závislý na hladině ženských pohlavních hormonů. Těch je většina. Zadruhé nádory HER2 pozitivní, u nichž je hlavním motorem růstu receptor HER2 na povrchu nádorových buněk, který je možno blokovat biologickou léčbou. Těch je asi 15 procent. Přibližně stejný podíl tvoří nádory triple negativní, které nejsou závislé na hormonální hladině a ani je není možné blokovat anti-HER2 léčbou. Jsou značně agresivní. Rozlišení mezi těmito typy umožňuje jedině kvalitně provedené histologické (histopatologické) vyšetření,“ vysvětluje předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP a přednosta Fingerlandova ústavu patologie FN Hradec Králové prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Jak spolupráce probíhá?

Cesta vzorku do laboratoře začíná běžně na mammografickém pracovišti. „Při podezření na zhoubný nádor prsu na základě mammografického nebo ultrazvukového vyšetření provede radiolog biopsii nádoru, což je odběr plnohodnotného vzorku nádorové tkáně v lokálním umrtvení pomocí speciální bioptické jehly,“ popisuje doc. Tesařová. Další možností je, že do laboratoře patologie dorazí tkáň odstraněná chirurgem při operaci.

Patolog podrobí tkáň pečlivému zkoumání. Aby svůj úkol dobře splnil, potřebuje mít nejen dostatečné zkušenosti, ale též dobré vybavení laboratoře. Nezbytné je i správné zacházení s odebranou tkání, aby nedošlo k jejímu poškození. Jinak by hrozilo špatné zařazení nádoru do jednotlivých skupin a v důsledku poskytnutí nevhodné léčby!

Co patologové určují?

Profesor Ryška přiblížil, co všechno se při rozboru tkáně sleduje a určuje: „V nádorech stanovujeme jejich histologický typ podle vzhledu a charakteru růstu nádorových buněk viděných v mikroskopu. Dále určujeme stupeň pokročilosti (stage). To se opírá o mikroskopické hodnocení velikosti ložiska a to, zda jsou přítomny vzdálené metastázy a postižení lymfatických uzlin. Potom se určuje kategorie nádoru (hormonálně dependentní, HER 2 pozitivní atd.) a stupeň diferenciace (grade) – jak hodně či málo nádor napodobuje původní tkáň. Zpravidla platí, že čím je nádor méně diferencovaný, tím je agresivnější. Patolog poskytuje komplexní zprávu, která obsahuje všechny výše uvedené údaje. Na základě tohoto výsledku onkolog volí typ léčby.“

Role patologa ve vztahu k onkologii se zcela zásadně proměnila

„Ještě před 25 lety stál patolog většinou na konci neúspěšné léčby zhoubného nádoru a klinikovi přinášel informaci o typu a rozsahu zhoubného onemocnění, které jsme neuměli vyléčit. V současné době je klíčovou osobou, která svým popisem bioptického nálezu udává směr uvažování klinického onkologa o prognóze nemoci a volbě léčby,“ hodnotí doc. Tesařová.

Co patolog u nádoru stanovuje

histologický typ nádoru

stupeň pokročilosti (stage)

kategorii nádoru

stupeň diferenciace (grade)

Když se nádor odhalí včas, šance je větší

Onkologie dnes dokáže pomoci řadě pacientů, kteří by ještě před pár lety neměli mnoho šancí. I v současnosti ale platí, že největší naději na vyléčení anebo alespoň výrazné prodloužení života má ten, u něhož se nádor podaří nalézt včas, ne až v pokročilém stadiu. Ženy by proto v zájmu svého zdraví měly již od mládí provádět samovyšetření prsou­.

Samovyšetření se provádí pohledem i pohmatem, v různých polohách

Nejlépe jednou měsíčně, u menstruujících žen zhruba druhý až třetí den po skončení menstruace. Pátrá se po bulkách, hrbolcích, změnách ve velikosti prsu nebo uzlin v podpaží, asymetriích. Dále, zda kůže nemění svůj vzhled – šupinatění, vzhled „pomerančové kůry“. Varovnými příznaky jsou vtažení kůže nebo bradavky, samozřejmě i bolest či výtok z bradavky. Podrobný návod na postup při samovyšetření poskytují například webové stránky Projektu 35 (www.projekt35­.cz; sekce Pro veřejnost) nebo Aliance žen s rakovinou prsu (www.breastcan­cer.cz; sekce Prevence). S postupem při samovyšetření může ženě poradit i gynekolog. Ženy nad 45 let mají hrazený mammografický screening každé dva roky.


publikováno: 3. 7. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: diagnostika, nemoci, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+