Zdravotní zabezpečení studenta v USA | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Zdravotní zabezpečení studenta v USA

Otázka:

Dobrý den, jak bude po zdravotní stránce zabezpečen můj syn, který bude studovat v USA? Kdyby se něco stalo a potřeboval ošetření, dostane aspoň dodatečně refundaci? Jana V.

Odpověď:

Do USA jistě student nepojede bez komerčního pojištění. Je třeba uzavřít takové, aby případné zdravotní problémy byly v co největší míře tímto pojištěním kryté. Prostudujte si proto důkladně pojistné podmínky a dejte pozor na výluky z pojištění.

Nárok na úhradu nákladů na případnou zdravotní péči může ale existovat i dle předpisů státu pobytu, pokud je v tomto státě český občan pojištěn. A některé univerzity pojištění na dobu studia u zahraničních studentů vyžadují. Měli byste si tedy předem ověřit, zda tomu tak není i ve vašem případě. I kdyby se na studenta v USA vztahovala podle místních předpisů účast v tamním systému zdravotního pojištění, mohl by zůstat českým pojištěncem. Nejde-li totiž o země EU, tak účast studenta v zahraničním systému zdravotního pojištění nevylučuje automaticky jeho účast v systému českém.

Za studenta studujícího v USA platí v ČR stát nadále pojistné, pokud je studium na dané americké škole postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice. Jinak si musí sám platit v ČR pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. (POZOR: Jestliže by byl český student v USA výdělečně činný, tj. buď byl při studiu zaměstnaný, nebo v USA začal podnikat, tak by byl pojištěný pouze v USA. Musel by zahájení výdělečné činnosti oznámit své české zdravotní pojišťovně a z českého pojištění se odhlásit.)

Co se týká nároků z českého veřejného zdravotního pojištění, existuje zde možnost refundace. Zdravotní pojišťovna svému pojištěnci podle zákona uhradí náklady, které vynaložil na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu ve státě mimo EU, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území ČR. Neodkladná péče ovšem řeší jen stavy, při nichž je bezprostředně ohrožen život nebo které by bez okamžité lékařské pomoci vedly k závažným trvalým následkům, invalidizaci či jinému významnému dlouhodobému či trvalému zhoršení kvality života. V cizině poskytnutá péče, kterou není možno uznat za neodkladnou, nemůže být z veřejného zdravotního pojištění refundována.

Student se může při splnění příslušných podmínek také odhlásit ze systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Podmínkami je, že nepřetržitý pobyt v cizině potrvá nejméně 6 měsíců a že zdravotní pojištění v cizině pokryje celou dobu pobytu. Zdravotním pojištěním se přitom rozumí i sjednané cestovní pojištění. Odhlášení při dlouhodobém pobytu je ale jen možnost, nikoli povinnost pojištěnce. Je třeba zdůraznit, že po dobu odhlášení nenese česká zdravotní pojišťovna jakoukoliv odpovědnost za hrazení nákladů na zdravotní péči, kterou dotyčný potřebuje. To znamená, že pokud student využije tzv. institutu dlouhodobého pobytu, ztrácí nárok na veškeré úhrady z českého systému veřejného zdravotního pojištění, tedy i na zmíněnou refundaci.

K odhlášení stačí doručit na pobočku vyplněný formulář Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině a vrátit průkaz pojištěnce. Odhlášení je možno provést i korespondenčně, ale platí až od data doručení zmíněného Prohlášení pojišťovně. Od stejného data (až do svého návratu a opětovného přihlášení) pojištěnec neplatí pojistné. Limit minimálně 6 měsíců nepřetržitého pobytu „venku“ se přitom počítá až od data odhlášení. Pokud pojištěnec nesplní stanovené podmínky (vrátí se dřív nebo nemá jiným pojištěním krytou celou dobu pobytu), musí pojistné doplatit, jako by se neodhlásil.

Mgr. Oldřich Tichý vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+